İnsan Kaynakları Politikası


İnsan Kaynakları Politikamıza göre;


• Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, Geleceğimizi şekillendirecek potansiyelde çalışanları işe alırız.
• Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutarak çalışanlarımızı en iyi performanslarını göstermeleri için destekleriz.
• Her bir çalışanımızı yetenek olarak görürüz ve Öğrenme ve gelişim olanakları hazırlarız.
• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratırız,
• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izleriz.
• Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetir.
• Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlarız.
• Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirir, güncelleriz.


İNSAN KAYNAKLARI (Görev Tanım)


Görev Tanımı :


Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları denetlemek.
 

 
GÖREVLERİ
 
1. Kurum kültürünün, politika ve prosüdürlerin oluşturulması. (Personel el kitabı, işyeri kuralları ve düzenin oluşturulması.)

2. Kurum hedefinin oluşturulmasında üst yönetimle birlikte hareket etmek.

3. Kadrolaşma çalışmalarının yapılması. ( İş analizleri, iş sınıflandırılması, iş tanımları.)

4. Ücret sistemini kurmak. ( Çevreden ücret araştırmaları, pazar araştırması, kiminle kıyaslanacağının öğrenilmesi.)

5. Personel bulma kaynaklarını tespit etmek.

6. Personel seçme yöntemlerini belirlemek.( Ön eleme, araştırma, soruşturma, mülakat, testler.)

7. Seçilen personelin işe alımı ve oryantasyon eğitimi vermek.

8. Çalışan personelin sorunlarına yardımcı olmak.

9. Performans değerlendirme sistemini kurmak.

10. Eğitim ve geliştirme proğramlarını uygulamak.

11. Sosyal faaliyetler yaparak personelin kaynaşmasının sağlanması.

12. Her türlü uygun motivasyon teorileri üretmek.(Ödül sistemi, ayın personeli, doğum günleri vb.)

13. İşten ayrılma işlemlerinin nedenlerini öğrenmek.
 
Kurumun personel politikasını belirlemek, değişen ve gelişen şartlara göre işgücü
ihtiyacını karşılamak üzere tedbirler almak.


GÖREVİ


 1-) Teşkilatlanma ile ilgili işlemler, kadro ihdası, dolu-boş kadro değişikliği ile kadro tenkis
tahsisi hakkındaki işlemlerin tamamlanmasına yönelik faaliyetleri yönetmek.


 2-) Tüm kadro değişikliklerinin kaydının tutulması, istatistiklere yansıtılması ve
gerektiğinde ilgililerle paylaşılmasına ilişkin işlemleri yönetmek.
Tüm birimlerin organizasyon şemalarının güncel bir şekilde veritabanında tutulmasına ve
konsolide edilmesine yönelik işleri yönetmek.


3-) Norm kadro çalışmalarını yönlendirmek.


4-) Kurumun personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik personel seçme ve atama
işlemlerini yönetmek


Görevi ve/veya görev yeri değişen personelin atama işlemlerini yönlendirmek.
5-) Personelin Kurumdan ayrılmasına yönelik işleri yönetmek.


6-) Göreve yeni başlayan personele özlük dosyası açılması, Kurumdan ayrılması durumunda
dosyasının kapatılması ya da nakil olarak başka kuruma gitmesi durumunda dosyasının
ilgili kuruma gönderilmesi, muvafakat verilmesi ve ayrılma işlemlerinin
gerçekleştirilmesine ilişkin tüm iş ve işlemleri yönetmek.
Sözleşmeli ve geçici personel temin edilmesine, işe başlatılmalarına, gerektiği
durumlarda iş akitlerinin sonlandırılmasına yönelik iş ve işlemleri yönetmek.


7-) Merkez teşkilatında görev yapan personelin geçici ve daimi görev yolluklarının
ödenmesine yönelik işlemleri yönetmek.


8-) İşçi ve sözleşmeli statüde çalışan personele ilişkin tüm tahakkuk ve sigorta bildirim
işlemlerinin yapılmasına yönelik işlemleri yönetmek.


9-) Sicil raporlarının amirler tarafından doldurulması ve muhafaza edilmesine yönelik işleri
koordine etmek.
Personelin tüm paralı haklarının tahakkukunun yapılması; aylıklarından gerekli
kesintilerin yapılarak ilgili kurumlara iletilmesi işlemlerini yönetmek.


10-) Kurumun eğitim politikalarını belirlemek, personelinin yıllık eğitim planının
oluşturulması ve tüm eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesine ve sonuçlarının
değerlendirilmesine yönelik faaliyetleri yönetmek, Başkanlık ve Kurum personelinin
ilgili izinlerinin kayıt altına alınmasını ve yurtdışı ve aylıksız izinlerde gerekli onayların
tamamlanmasına yönelik işleri yönlendirmek.


11-) Üstün başarılı personelin ödüllendirilmesine yönelik olarak ilgili işlemleri yönetmek.
 Bireysel performans sisteminin kurulması ve işletilmesini sağlamak.
Yüksek ve Merkez Disiplin Kurulunun teşekkülüne ve faaliyetlerine ilişkin sekretarya
işleri ile Kurul kararlarına istinaden yapılması gereken işlemleri yönetmek.


12-) Personelin Kurum aleyhine açmış olduğu idari davalara esas olmak üzere istenilen görüş,
bilgi ve belgelerin hazırlanmasını temin etmek.


13-) Personelin yıllık rutin terfilerinin yapılmasına ilişkin işleri yönetmek.


14-) Personelin asalet tasdiki, intibak, hizmet değerlendirme işlemleri ile personelin kıdem
aylığına esas hizmet sürelerinin tespit edilmesini sağlamak.


15-) Personelin pasaport ve hizmet belgesi alma talebine, imza yetkisine ilişkin işlerinin
yapılmasını yönetmek.


16-) Adli ve idari konular hakkında çeşitli kurum ve kuruluşlarca personel hakkında istenen
bilgi ve belgelerin gönderilmesini sağlamak.


17-) Personelin emeklilik ve vazife sırasında iken vefat eden personelin dul ve yetimlerine
aylık bağlanması işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak.


18-) Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında
Yönetmelik gereği personelin yüksek lisans, staj veya ihtisas yapmak üzere yurtdışına
gönderilme işlemlerini yürütmek.


19-) Kurumda sendikal faaliyetlerin yapılmasına yönelik iş ve işlemleri yönetmek.


20-) Görev alanlarına giren iş süreçlerinin belirlenmesi, buna ilişkin uygulama sonuçlarının
takip edilmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi çalışmalarını sağlamak.


21-) Başkan/Başkan Yardımcısı tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
 

 

Whatsapp ile İletişime Geç